بر اساس نویسندگان

الهی،یوسف

ایزدی راد،زهره

حسن نژاد،زمانه

رازقی منصور،حکیمه/صلحجو،باقر

رستم نژادنشلی،علی

رضاخانی،خداداد/ مترجم: لطفی نوذری،جواد

عابدینی عراقی،مهدی/مهاجری نژاد،عبدالرضا

عنایتی،علی اکبر

قاسمی گرجی،سراله/ کرمی گرجی،علی/ میلادی،هادی/ رازقی منصور،حکیمه


قلی پور گودرزی،شهرام

کشاورزدیوکلایی،محمد/ دان،روبرتو

لوکنت،اولیویه/مترجم: وحدتی،علی اکبر

موسوی ساروی،سیدرحیم