اهداف و چشم انداز

بسترسازی مناسب برای برون داد پژوهش های محققان تاریخ و باستان شناسی و علوم میان رشته ای، با هدف شناخت و شناساندن “پیشینۀ حوزۀ جغرافیای فرهنگی و تاریخی مازندران” مهمترین هدف «فصلنامه تاریخ و باستان شناسی مازندران» است. ترسیم چشم انداز تحقیقات آتی با در نظر گرفتن کارگروه های منسجم و تخصص های میان رشته ای و ترسیم سیمای حقیقی مازندران از منظر تمدنی و جایگاه آن در سپهر اندیشۀ ایران بزرگ؛ نگاه بلندمدت بنیانگذاران نشریه می باشد.