راهنمای نویسندگان

 1. مقالات ارسالی می بایست حاصل پژوهش های علمی نویسنده یا نویسندگان محترم در حوزۀ تاریخ و باستان شناسی مازندران باشد و پیش از این به چاپ نرسیده باشد.
 2. گسترۀ مازندران شامل حوزۀ جغرافیای فرهنگی و تاریخی مازندران کهن می باشد.
 3. فصلنامه از پذیرش مقالات با رویکردهای: مروری، توصیفی و گزارشی معذور است.
 4. عنوان مقاله می بایست گویا و بیان کننده محتوا و ماهیت علمی – پژوهشی مقاله بوده و شامل بخش های زیر باشد:
 5. چکیدۀ فارسی(حداکثر250کلمه)، واژگان کلیدی،مقدمه، متن مقاله، نتیجه گیری، کتابنامه(فهرست منابع ومآخذ)، منابع تصاویر و چکیدۀ انگلیسی.
 6. حداکثرتعداد کلمات هر مقاله می بایست 7000کلمه باشد.
 7. ارجاعات مقاله باید با روش درون متنی وبه صورت زیر آورده شود:
 8. (نام خانوادگی،سال انتشار:صفحه)؛ مثال: (ملک شهمیرزادی،1383 :38) در صورت استفاده از منابع چند جلدی: (نام خانوادگی،سال انتشار:شماره جلد/شماره صفحه)؛ مثال: (ستوده،1366 :5/ 21)
 9. ارجاعات توضیحی همانند:شرح واژگان و برابر انگلیسی کلمات و یا آوانگاری آن، در پانویس آورده شود.
 10. کتابنامۀ(فهرست منابع و مآخذ) هرمقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر نوشته شود:
 11. نام خانوادگی،نام.(سال انتشار).نام کتاب.نام مترجم ویا مصحح.شماره جلد.(درصورت چندجلدی بودن)شماره چاپ.محل انتشار:نام ناشر
 12. در صورت بهره گیری از مقالات نشریات وفصلنامه های معتبر وپژوهشی،به روش زیر نوشته شود:
 13. نام خانوادگی،نام.(سال انتشار).«نام مقاله».نام مترجم ویا نام مصحح.نام نشریه. سال چندم انتشار. شماره نشریه.صفحات مقاله.محل انتشار.
 14. درصورت استفاده از منابع دیگر زبانها هر بخش جداگانه تدوین شودهمانند: الف)منابع فارسی؛ ب)منابع عربی؛ج)منابع انگلیسی و….
 15. ترجمه مقالات علمی-پژوهشی از محققان ایرانی و خارجی برجسته که پیش از این در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده است، به شرط عدم انتشار در نشریات داخل کشور پذیرفته می شود. مترجمان محترم لازم است اصل مقاله و مجوز نویسنده یا نویسندگان مقاله را به همراه ترجمه برای فصلنامه ارسال نمایند.