اعضای شورای علمی فصلنامه تاریخ و باستان شناسی مازندران

 • دکتر حمید خطیب شهیدی………………………(هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر حسن فاضلی نشلی……………………………………………(استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران)
 • دکتر محمد مرتضایی………………………………………(دانشیار باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی)
 • دکتر محمد اسماعیلی جلودار……………………………………(دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران)
 • دکتر مهرداد ملک زاده……………………………………(استادیار باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی)
 • دکتر خداداد رضاخانی……………………………(پژوهشگر و مدرس تاریخ ایران دانشگاه پرینستون آمریکا)
 • دکتر سینا فروزش…………………………………………(استادیارگروه تاریخ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)
 • دکتر علی کالیراد…………………………………………………………………..(استادیارگروه تاریخ دانشگاه تهران)
 • دکتر حسین راعی………………..(استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت تهران)
 • دکتر روبرتو دان……………..(پژوهشگر و مدرس دانشگاه توشا ویتربو و سازمان تحقیقات فرهنگی مدیترانه و آسیا«ایزمئو» ایتالیا)
 • دکتر وحید حیدرنتاج……………………………………………………….(استادیارگروه معماری دانشگاه مازندران)
 • دکتر عابد تقوی………………………………………………….(استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران)
 • دکتر رضا شجری………………………………………………………………(استادیار گروه تاریخ دانشگاه مازندران)
 • دکتر حسن شجاعی…………………………………………………………..(استادیار گروه تاریخ دانشگاه مازندران)
 • دکتر علی اصغر کلانتر……………………….(استادیارگروه صنایع دستی و پژوهش هنردانشگاه مازندران)
 • دکتر سامان حیدری گوران…………………………….پژوهشگر ارشد پژوهشگاه موزه نئاندرتال مِتمَن آلمان)
 • دکتر الهام قصیدیان…………………………………..(پژوهشگر ارشد پژوهشگاه موزه نئاندرتال مِتمَن آلمان)
 • دکتر فرزاد مافی……………………………….(استادیارگروه باستان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر)
 • دکترمیرموسی انیران…………………………..(هیأت علمی گروه معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان)
 • دکتر علی اکبر وحدتی………………………….(پژوهشگر باستان شناسی میراث فرهنگی خراسان شمالی)