ارکان فصلنامه تاریخ و باستان­شناسی مازندران

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی عابدینی عراقی

سردبیر:سیدرحیم موسوی ساروی

اعضای شورای سردبیری:

  • دکتر علی رستم نژاد نشلی
  • دکتر علی اکبر عنایتی
  • دکترزمانه حسن نژاد
  • دکتر یوسف الهی
  • دکتر شهرام قلیپور گودرزی
  • دکتر جواد لطفی نوذری
  • دکترعبدالرضا مهاجری نژاد
  • دکترسامان سورتیجی

امور حقوقی: دکتر کاوه موسوی

صفحه آرایی: سیدروح الله شجاعی

ویراستار:سمیه رحمانی چراتی

خط عنوان فصلنامه:استادمیرپیام غضنفری