اطلاعات نشریه

گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرانزمین و خطۀ کهن مازندران با همان مرزهای تاریخی- فرهنگی و پیشینۀ شگفت انگیزش برکسی پوشیده نیست. بیتردیدگام نهادن در وادی تحقیق و پژوهشهای باستانشناسی وتاریخ
در مازندران، دارالمرز ایران، کاری است دشوار و راهی است بینهایت پر پیچ و خم.
پژوهشگران، در راه شناخت و شناساندن حوزۀ فرهنگی – تاریخی این ناحیه، با رنجهای بیشمار و تلاشهای فراوان به دنیای پر رمز و راز ادوار پیشین سرزمینی وارد میشوند که هالهای از افسانهها و حکایتهای کهن آن را فراگرفتهاست. از دیگر سو همواره نگران هجوم سهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاءتاریخی، نابودی خرده فرهنگها، سنتها وآیینهای کهن، سطحی نگری و بهرهگیری عوامانه از دادههای تاریخ و باستانشناسی، فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند و به خون دل مسیر را دست در دست هم پیش ببرند.
خلاصه آنکه دراین دریای ژرف، آثار و نوشتههای اینان که با سختکوشی و تنگناهای گوناگون فراهم آمده است، چراغ راه حقیقتجویان و دانش دوستان می شود.
برای گروه کوچک ما، که این راه را با عشق آغاز کردهایم، همین کافی است تا لبخند رضایت بنشیند بر جان تشنگان دانش و حقیقت و ما احساس کنیم که ادای دینی کردهایم به این شمایل زیبایی، مازندران بزرگ.
این فصلنامه گام کوچکی است در راه نیل به این نکتۀ مهم و اساسی که تحقیق، پایۀ توسعۀ علمی است و مقدمهای برای رسیدن به جایگاه والاتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.
فصلنامه تاریخ و باستان شناسی مازندران